آشنایی با htaccess

آشنایی با htaccess

ریدایرکت http به https در htaccess

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

ریدایرکت https با (www (https://www به بدون www

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\. [NC]
RewriteRule ^ https://okex.ir%{REQUEST_URI} [L,NE,R=301]

ریدایرکت https به http در htaccess

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} on
RewriteRule (.*) http://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

ریدایرکت آدرس سایت بدون www به آدرس با www

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.example.com/$1 [L,R=301,NC]

ریدایرکت آدرس سایت با www به آدرس بدون www

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.example.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://example.com/$1 [L,R=301,NC]

ریدایرکت http به https بجز یک دایرکتوری یا  فولدر

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteCond %{HTTPS} on
RewriteRule ^%{HTTP_HOST}/demo(.*) http://%{HTTP_HOST}/demo/$1 [R=301,L]
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>

ریدایرکت فقط یک پوشه از سایت بر بستر https

RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteCond %{REQUEST_URI} folder
RewriteRule ^(.*)$ https://www.example.com/folder/$1 [R,L]

ریدایرکت ساب دامنه بر روی دامنه اصلی

#Options +FollowSymlinks
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^sub.domain.com$ [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.sub.domain.com$
RewriteRule (.*)$ http://domain.com/$۱ [R=301,L]

ریدایرکت یک فایل در htaccess

RedirectMatch 301 /oldurl  /newurl

ریدایرکت تمامی آدرس های یک دامنه به یک آدرس خاص

RedirectMatch 301 / /newurl

ریدایرکت ۳۰۲ در .htaccess

Redirect 302 / http://domain.com/

ریدایرکت دامنه قدیمی به دامنه جدید

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^ domain.ir [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.domain.ir [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://domain.com/$1 [L,R=301,NC]

ریدایرکت یک صفحه به صفحه دیگر

Redirect /old-index.html http://www.mynewwebsite.com/foldername/new-index.html

ریدایرکت دامنه پارک شده به ساب دامنه

RewriteEngine on
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?parkdomain.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://maindomain/subdomain [L]

ریدایرکت دامنه اصلی به ساب دامنه

Options +SymLinksIfOwnerMatch
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?domain\.com$ [NC]
RewriteRule ^http://sub.domain.com[R,L]

ریدایرکت webmail

RewriteEngine on
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?webmail.domain.com/$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http:// domain.com/webmail/ [L]

ریدایرکت ساب دامنه به ip با پورت (Port)

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^subsonic\.mydomain\.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://ip:4040/$1 [R=301]

ریدایرکت کردن کل ترافیک سرور بر روی https

RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule ^(.*)$ https://www.example.com/$1 [R,L]

ریدایرکت یک پسوند خاص صفحات سایت به پسوند دیگر

 RedirectMatch 301 (.*)\.html$ http://domain.com$1.php