نصب Gitlab بر روی Centos 7

نصب Gitlab بر روی Centos 7

بعد از خرید سرور مجازی لینوکس Centos 7  و ابتدا کلیه pacakge های cenots را با دستور yum update -y به روز رسانی می کنیم بعد از آن سرور را با دستور reboot ریبوت کرده تا سرور بر روی کرنل جدید بالا بیاید.

پیش نیاز های گیت لب را نصب کرده و به http ,https را در فایروال برای همیشه باز می کنیم :

    yum install -y curl policycoreutils-python
    firewall-cmd --permanent --add-service=http
    firewall-cmd --permanent --add-service=https
    systemctl reload firewalld

بعد از این مرحله مخزن gitlab را بر روی سرور نصب می کنیم :

curl https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ee/script.rpm.sh | sudo bash

حالا نیاز است که یک رکورد A برای ایجاد سابدومین در دامنه خود به IP اصلی سرور مجازی خریداری شده در DNS هاست تعریف کنیم که آن را بجای git.example.com قرار می دهیم.

sudo EXTERNAL_URL="https://git.example.com" yum install -y gitlab-ee

بعد از به آدرس  خود https://git.example.com رفته و رمز جدید را تنظیم کنید بعد از آن میتوانید با کاربر root و رمز جدید به gitlab وارد شوید.